میخواى صداى طرفتون وقتى پیشش نیستین بشنوین ؟ببینین کى پیششه و پشت سرتون چى میگه ؟نکنه پیشه یه دختر یا پسر دیگس؟به شخصیت واقعیش پى ببرید ؟ با موبایلتون صداش و صحبتاش با دیگران بشنوید بدون اینکه متوجه بشه ! حتى وقتى کیلومتر ها ازش دورید

   نسخه 16 لایسنس دائمی این برنامه را ارزانتر از همه جا با قیمت 9000 هزار تومان تهیه کنید