هنام - الشتر - لرستان

هنام - الشتر - لرستان

منطقه هنام در جنوب شهرستان الشتر قرار دارد، الشتر به عنوان یکی از شهرهای شمالی استان لرستان دارای جاذبه های زمین گردشگري زیادی می باشد.این شهر در بین زون های سنندج سیرجان و زاگرس چین خورده واقع شده است .از جاذبه های آن می توان به دره کهمان،کوه گرین،دره قلایی،خاک سرخ تملیه،زمین لغزش هنام،غارها، چشمه ها و غیره اشاره کرد

Tags & Categories

EXIF

Focal Length: N/A
Exposure: 0 sec
Aperture: N/A
ISO: N/A

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)
هنام - الشتر - لرستان

هنام - الشتر - لرستان

منطقه هنام در جنوب شهرستان الشتر قرار دارد، الشتر به عنوان یکی از شهرهای شمالی استان لرستان دارای جاذبه های زمین گردشگري زیادی می باشد.این شهر در بین زون های سنندج سیرجان و زاگرس چین خورده واقع شده است .از جاذبه های آن می توان به دره کهمان،کوه گرین،دره قلایی،خاک سرخ تملیه،زمین لغزش هنام،غارها، چشمه ها و غیره اشاره کرد

Tags & Categories

EXIF

Focal Length: N/A
Exposure: 0 sec
Aperture: N/A
ISO: N/A

Latest Comment

  • No Comments Yet.
Add Comment   View All (0)