در زندگی مواقعی هست که از شدت ناراحتی و عصبانیت نمیدانی باید چکار کنی.حوادثی پیش می آیند که از زندگی سیر میشوی.راستیتش دیگر حالم از زندگی به هم میخورد، دلم می خواهد برگردم به گذشته به سالهای دور