باز یک سال دیگر از جوانیم گذشت و یکسال دیگر به خط پایان زندگیم نزدیکتر شدم