یک سال دیگه از زندگیم گذشت ،تنها بانک ها و همراه اول یادشون بود که امروز روز تولد من بوده