امروز رنگ زندگي ام سبز سبز بود ! به سبزي گل هاي روي ، روسری ات