باعث همه بدبختی مردها همیشه یک زن بوده ولی با این حال باز طرف زنها میریم ، ادم بهشت رو به خاطر حوا رها کرد ما هم ارامش خودمون رو به خاطر یکی مثل حوا