یک هفته میشه که دخترم آوین بدنیا اومده و زندگی ما رو تحت تاثیر بدنیا اومدنش قرار داده این روزا زندگی خیلی خیلی رنگی و زیباست برامون