Happy Birthday

Happy Birthday

باز یک سال دیگر از جوانیم گذشت و یکسال دیگر به خط پایان زندگیم نزدیکتر شدم

Nausea

در زندگی مواقعی هست که از شدت ناراحتی و عصبانیت نمیدانی باید چکار کنی.حوادثی پیش می آیند که از زندگی سیر میشوی.راستیتش دیگر حالم از زندگی به هم میخورد، دلم می خواهد برگردم به گذشته به سالهای دور

All Rights Reserved 2008-2018 Designed & Developed by www.sirous.org & www.shakarami.com