امروز نشستيم بر بال آرزوها و سوار بر رخش سفيد روياهايمان آغاز کرديم سفر را تا رسيديم به کنار بانوي سرنوشتمان امروز ششم خرداد يک هزار و سيصد و نود جاودانه شد در زندگيمان ، و نقش بست در قلبمان ، حک شد درخاطرمان و ماندگار گشت در تاريخ مشترک زندگيمان، من و او،هم او که شريک تنهايي و روزهاي خوش و خوش زندگيم خواهد بود ، همسرم

پی نوشت : بانو از این به بعد دراین آدرس خواهد نوشت