موبایلم را در دست می گیرم و به آنان که دوستشان دارم و دوستم دارند نوروز را شادباش می گویم به تنها خواهرم و برادرانم امید که سالشان سرشار باد از سرفرازی و سلامت و تمام دوستانم در دنیای مجازی

“دوست دار شما سیروس”