امروز يک سال ديگر از جواني ام گذشت و هنوز کودکم و هنوز کوچکم  سر به زير و آرام پر از عشق و شايد معصوم ، کوله بار زندگي آدم ها با بالا رفتن سن شان اضافه ميشود تجربه ها و اتفاقات مختلف زندگي باعث ميشود هر روز که از زندگي م مي گذرد ،در تصميم گيري و شايد در شرايط سخت زندگي مقاوم تر باشم هيچ وقت از تولدم لذت نبرده ام و هيچ وقت انتظار روز تولدم را نکشيده ام چه ميشود کرد ، اما امروز به خاطر دوستاني که بيادشان  بود اين روز را، اينجا نوشتم شايد خاطره اش هميشه در ذهنم باقي بماند